Thyatire

Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten
(Openbaring 2:18-29)

De brief aan de gemeente van Thyatire.

Vers 18: “En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:”

Thyatire betekent Pausdom: dit wijst op de opkomst van het Romanisme in de jaren 538-1798 na Christus.

Dit was de tijd van de groei en glorie van het Romanisme en dus de afgoderij. Hier vinden we het ontstaan van de Kloosters en de Room Katholieke vormendienst. Hier vinden wij de beschrijving van de Gemeente ten tijde van de “donkere Middeleeuwen”.

Waar de drie voorgaande gemeentevormen van historische betekenis zijn en nu niet meer voorkomen, daar zijn de vier laat-ste nog bestaand. De huidige christenheid bestaat uit de karakters van Thyatira, Sardis, Filadelfia en Laodicea, die we nu zullen bespreken. In tegenstelling met de drie voorgaande, komt de belofte aan de overwinnaars nu vóór de woorden: “Wie een oor heeft die hore…”. God spreekt, ook in deze tijd, maar we moeten wel bereid zijn om te luisteren.

Thyatira heeft zich uit Pergamus ontwikkeld. Bij Pergamus stond de staat beschermend boven de kerk, bij Thyatira zien we de kerk, zoals in de Middeleeuwen, beschermend boven de staatshoofden staan. Ze wordt hier voorgesteld als een valse profetes die afgodendienst onderwijst. Temidden van deze ongerechtigheid vormt God een over-blijfsel van gelovigen die aan deze satanische dingen nooit deel hadden.

Jezus heeft echter ogen als een vuurvlam en vuur is het symbool van oordeel. Deze ogen zijn alles doordringend. Koper is het symbool van “oordeel over de zonde.” Maar eer dit nu wordt uitgesproken en uitgevoerd, staat de Jezus stil bij de goede dingen van Thyatira en zegt:

Vers 19: “Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw
volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.”

Zo is de Heer Jezus, Hij staat niet klaar om te oordelen, maar wil behouden en  daarom Zijn eerst liefdevolle woorden. Hierdoor zien we dat het kleinste bewijs van getrouwheid en van liefde door Hem wordt opgemerkt. Al hoewel Gods ogen nooit voorbij kunnen gaan aan de zonden die Hij ziet.

Vers 20: “Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.”

Hier worden wij herinnerd aan die donkere, goddeloze dagen van koning Achab, een koning van Israël, die zijn goddeloze vrouw blindelings volgde, nadat hij was gekomen onder haar invloed. De Baäl-dienst werd toentertijd in Israël ingevoerd, gepaard aan hoererij, overspel en het eten van allerlei afgodenoffers. Hierdoor werd hem, de duivel en satan, alle macht in handen gegeven.

Van alle kanten waren allerlei dwaalleringen de Gemeente binnengedrongen, en zodoende ontstond een toestand, die het beste kon worden vergeleken met de boze dagen van Izebel. Hier gaat om en vrouw dievan zichzelf zegt een profetes te zijn. Het blijft gevaarlijk als mensen van zichzelf zeggen een geestelijk ambt te bezitten zonder dat daar eerst een bevestiging van de heilige Geest. Het is beter als in eerste instantie anderen zeggen dat u een profeet of profetes bent, en niet uzelf.

Vers 21: “En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd.”

Hoe genadig is de Heer als Hij zegt dat Hij haar tijd heeft gegeven om zich te bekeren.

Wij zien door de eeuwen heen, dat, wat de Kerk van Rome in de Middeleeuwen was, zij dat thans nóg is. In geen enkel opzicht heeft zij haar principes prijsgegeven,.. in tegendeel ….. deze zijn onder de verschillende pausen zelfs verscherpt. Hoewel God haar tijd heeft gegeven om zich te bekeren. Ook wij krijgen ‘tijd’ van de Heer, niemand weet hoeveel tijd God voor ons heeft. Tijd is in feite niets anders als Gods genade voor ons. Wel moeten we ons realiseren dat in de eindtijd de dingen steeds sneller zullen gaan. Jezus zei dat de dagen verkort zullen worden (Mat. 24:22) en in Openb.10:6b lezen we dat er geen uitstel meer zal zijn. Er zal dus een tijd komen dat God sneller Zijn plannen zal uitvoeren.

Vers 22-23a: “Zie, Ik werp haar te bed met hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen,”

De valse Kerk met namaak christenen zal haar oordeel niet ontgaan. God zal afrekenen met alles wat onecht en namaak is. Omdat namaak hetzelfde is als schijnheiligheid en Jezus verafschuwd schijn. We verstaan ook uit deze tekst, dat God soms ziekte toe laat. De volgende woorden, toegevoegd aan de vorengaande, maken dat niets behoeft te worden misverstaan:

Vers 23b: “..en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben die nieren en harten doorzoek, en Ik zal u geven een ieder naar uw werken.”

Het oordeel van de Heer zal worden gezien en gekend door alle gemeenten. Daar was echter nog een getrouw overblijfsel te midden van die grote afvalligheid.

Vers 24:Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voorzover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen…”

Er waren in deze Gemeente anderen, die de leer van Thyatira niet hadden, die de diepten des satans (zijn listen en occulte verleidingen) niet gekend hebben. Tot deze zegt de Heer: “Ik zal u geen andere last opleggen.” God weet precies wat wij dragen kunnen ( 1 Kor.10:13)  en Hij zal ons nooit zwaarder belasten dan we kunnen, omdat we niet bezwijken. Wel worden we gemaand om vast te houden, totdat Jezus komt.

Vers 25: “…dan deze: Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.”

Het karakter van een oprecht kind van God is als een Ruth (Ruth 1:16, 17) Jezus volgen dienen is heerlijk, maar het heeft pas echt betekenis als we zullen volharden als het moeilijk wordt.

Vers 26-29: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.”

Er staat: “Ik zal hen macht geven” . Alleen Jezus geeft die macht, straks in het 1000 jarig rijk zal de gemeente met Jezus regeren. (Openb.20:4) Het hoeden met een ijzeren staf en het als pottenbakkersvaten vermorzelen, wijst op de komende vernietiging van de anti-christ en zijn rijk (Openb.19:14/20,21) en 2 Thes. 2:8). Wanneer alle wereldse macht als pottenbakkers vaten verbrijzeld zal zijn, zal het: “heilig overblijfsel” de heerschappij en de heerlijkheid van Christus delen. Hun zal zelfs nog méér worden geschonken, want de Heer spreekt hier ook van ” de morgenster “.

Jezus is de “Blinkende Morgenster “. De morgenster wordt slechts gezien en gekend door hen, die hebben gewaakt, zo ook zullen slechts zij, die gedurende die donkere “nacht” als kinderen van het licht geestelijk gesproken, niet hebben geslapen, maar gewaakt, Jezus de “Blinkende M0rgenster” zien en kennen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s