Inleiding

OPENBARING van Jezus Christus – AAN JOHANNES.
(Openbaring 1:1-8)

Door Ev. H.A.Herbold

Inleiding

De schrijver van dit Bijbelboek is de Apostel Johannes

“Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.Openbaring 1:1,2

Het is heel belangrijk om in te zien dat deze profetie een rechtstreekse openbaring is van de Here Jezus Christus zelf. Dat blijkt duidelijk uit het boek Openbaring, dat zich parallel aansluit bij de profetische boeken van het Oude Testament. Daarin vindt het boek ook een bevestiging van de juistheid van de profetisch voorzeggingen. Volgens oude geschriften werd de ‘Openbaring’ door Johannes geschreven tegen het einde van de regering van de Romeinse keizer Domitianus ongeveer in het jaar 95 na Chr.

Dit enige profetische boek in het Nieuwe Testament heet feitelijk ten onrechte “Openbaring van Johannes”, want Johannes heeft daarin niets geopenbaard. Wij zien hier dus Jezus Christus genoemd als de feitelijke auteur van de ‘Openbaring’. Deze openbaring is dus door God gegeven “om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen spoedig geschieden moeten“. Daarom is er ook, geen excuus, geen verontschuldiging voor iedereen die kennis heeft kunnen nemen van deze boodschap. God heeft immers in deze boodschap klaar en helder weergegeven wat Hij van plan is te doen met deze wereld en welke toekomst Hij heeft voor zijn gemeente.

Wanneer wij opmerkzaam zijn ten aanzien van de reeds vervulde profetiën en de ontwikkelingen in deze tijd, dan kunnen we terecht zeggen dat ‘de tijd nabij is’ dat het gehele boek Openbaring in vervulling zal gaan. Veel wat hier beschreven wordt heeft namelijk betrekking heeft op de tijd waarin we nu leven. Het betreft in het bijzonder die gebeurtenissen, die in zo nauw verband staan met ”de tweede komst van Jezus Christus in heerlijkheid” (zie ook vers 7), maar ook met de toestand van de Gemeente, de antichristelijke heerschappij en haar uiteindelijke vernietiging door Christus en met de vestiging van het Duizendjarig Vrederijk van God dat de gehele aarde zal bedekken.

Opmerking: De mening dat dit Bijbelboek door een ander dan Johannes geschreven zou kunnen zijn mist elke grond. Opmerkelijk is het onder andere, dat in het gehele Nieuwe Testament de naam “Woord Gods” voor Christus alleen voorkomt in het Johannes-Evangelie (1:1), in de 1e Johannesbrief en in Openbaring 19:13, dus uitsluitend in die Bijbelboeken welke aan de apostel Johannes worden toegeschreven:

“In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes 1:1

“En Hij was bekleed met een kleed, dat in bloed geverfd* was, en zijn naam is genoemd: het Woord Gods.” Openbaring 19:13

Hoe moeilijk het ook voor ons mensen te begrijpen is, toch verstaan we uit de Bijbel dat Jezus Christus de Openbaring Gods Zelf is. Met andere woorden, alles wat in God is, is ook in Hem, de Vader droeg Hem op om Zijn dienstknechten die op aarde wonen te tonen, wat in het laatste tijdperk van deze bedeling gebeuren zal. Er ligt een oneindige genade in deze laatste woorden. God wil niet, dat de Gemeente onkundig zal zijn betreffende de catastrofale dingen die over de aarde en de mensheid zullen komen. Maar hoe groot de heerlijkheid ook is die ons uit “De Openbaring aan Johannes” tegemoet komt. In geen enkel Bijbelboek wordt ons op zo’n duidelijke wijze de zaligheid, die ons wacht in het Nieuwe Jeruzalem en op de Nieuwe aarde afgeschilderd. Waarschijnlijk besluit het Boek der Openbaring om deze redenen het Nieuwe Testament.

Het boek heet in het Grieks “Apocalyps”.

Apa is wegnemen. Calyps is sluier. Apocalyps betekent dus: ontsluiering of Openbaring. Openbaring wil zeggen, dat iets publiekelijk bekend gemaakt wordt. Iedereen heeft dus recht het te weten, daarom hebben zij die de “Openbaring aan Johannes” een gesloten boek noemen, het helemaal mis. Het is in ieder geval tegen de bedoelingen van onze Here en God in.

Het Boek is speciaal voor de Gemeente, de Gods kinderen. Het is geschreven door Johannes, de apostel van de Heren, in opdracht van Zijn Heiland die hij opnieuw mocht ontmoeten op het eiland Patmos. Met nadruk wordt in Openbaring 1:3 gezegd, dat zij die de profetieën in dit boek beschreven lezen, horen en bewaren, zalig genoemd worden:

“Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Dat Christus terug komt voor de Gemeente)Openbaring 1:3

Begroeting der zeven Gemeenten

De brieven (boodschappen) aan de zeven Gemeenten (zie Openb. 2 en 3), die inderdaad bestaan hebben, stellen profetisch voor de zeven fasen die de Gemeente van Christus heeft doorgemaakt (of nog zal doormaken), vanaf het jaar 96 na Christus tot de wederkomst van de Heer. (Hierover straks meer)

De Here Jezus spreekt hier tot alle gelovigen, die zich op aarde bevinden. Johannes brengt lofprijs aan de Here Jezus Christus en eert het Lam, dat onze verlossing bracht:

Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed (En Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt) Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.” Openbaring 1:4-6

De zeven Geesten voor de troon duiden op de volheid van Heilige Geest. De Heilige
Geest is Een Persoon (De Here God Zélf), maar kan Zich in verschillende vormen openbaren. Onze Heer wordt in vers 5 de Getrouwe Getuige genoemd, Die ons van zonden rein wies in Zijn Bloed, de grote Middelaar tussen God en de mens. Onze Here Jezus droeg voor ons de Adamitische vloek (de zondeval Genesis. 3) en voor de mensheid, indien een mens Hem erkent als Verlosser en Zaligmaker, de weg tot God opende. Hij maakte ons tot Koningen en Priesters om geestelijke offeranden te offeren, dat is onze toewijding en aanbidding. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Dit is de wonderlijke aanhef van het Boek der Openbaring. Onder “de engel” (Openbaring 1:1) kan men over ’t algemeen de verschillende engelen verstaan, die op Gods bevel de openbaring van Christus aan Johannes meedeelden.

Christus’ tweede wederkomst als Rechter (Openbaring 1:7-8).

Vers 7: “Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.”

De Getrouwe Getuige, de Eerstgeborene uit de doden en de Overste der koningen der aarde, deze Jezus wordt nu nog altijd veracht en gehoond door miljoenen in deze wereld; maar straks komt het moment, waarop het profetisch Woord in vervulling zal gaan: “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.” (Hand.1:11)

In Zijn wederkomst straks zal ALLE oog Hem zien; ook zij, die Hem doorstoken hebben, dat betekent afgewezen. Wat zal er alsdan gebeuren? Vrees en grote schrik zal vele mensen bevangen, want de Rechter van de wereld zal verschijnen, om … recht te doen! Aan de andere kant zal Zijn komst blijdschap en intens geluk betekenen voor de Gemeente die Hem boven alles lief heeft. Haar, door diezelfde wereld verworpen Here en Hoofd, Bruidegom en Koning der koningen, zal gezien worden, niet meer als het geslachte Lam, maar als de Leeuw van Juda! Dan zullen al Gods beloften voor de gemeente in vervulling gaan. De apostel Paulus schreef in Kol.3:4,.“Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.”

Hier in vers 7 wordt de tweede komst van Christus beschreven, als Rechter over de antichristelijke volken (Slag van Armageddon, Openbaring 19), en ook om Zich aan Israël te vertonen als de ware* Messias (Zacharia 12:10).

*Ware Messias: In eerste instantie zal Israël de valse Messias na lopen, zal Israël een valse vrede accepteren, zeer waarschijnlijk zullen rabbijnen deze gevaarlijke situatie als vervulling van de profetieën zien.

De Here Jezus zal Zich aan het eind van de Grote Verdrukking vertonen aan de wereld, dit zal een ruime tijd na de opname der Gemeente zal plaatsvinden.

De eerste wederkomst van onze Heer zal zijn als Bruidegom voor Zijn bruid, de gemeente van Jezus Christus: Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” 1 Corinthe 15: 51- 52 (Zie in dit verband ook: 1 Thessalonicenzen 4: 13-17)

Dan zal echter niet ieder oog Hem zien, maar alleen de bruid van Christus (de gemeente) zal Hem zien, wanneer Hij verschijnen zal in de lucht, om Zijn gemeente tot Zich te nemen in heerlijkheid (Johannes 14: 1-3; Handelingen 1: 11). Deze eerste komst staat voor de deur en geldt alleen de wedergeborenen die Jezus boven alles liefhebben.

Openbaring 1:7 getuigt nadrukkelijk, dat ook degenen die Hem aan ’t kruis doorstoken hebben, (d.w.z. degenen die Jezus offer aan het kruis afgewezen hebben) Hem zullen zien. Maar men zal dan over Hem weeklagen, omdat men inziet dat de Bijbel toch de waarheid is. Bij Zijn eerste wederkomst, voor de Gemeente, is van dit laatste echter geen sprake.

Vers 8: “Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige.”

Woorden, vol van kracht en heerlijkheid, “Ik BEN de Alfa en de Omega … ‘ ” Jezus is immers “het Beeld des onzienlijke Gods, het Afschijnsel van Gods heerlijkheid en het Uitgedrukte Beeld van Gods Zelfstandigheid” (Hebr.1:3)

Hij is God geopenbaard in het vlees, en waar Hij ons eerst wordt voorgesteld als “Mens”, wordt Hij nu door de heilige Geest voorgesteld als “God Zelf”. Jezus is “Die is, Die was en Die KOMT“, ja, Hij IS de Almachtige!

In Openbaring 1:8 noemt de Heer Zich de Heerser van het Heelal, Die was, Die is en Die komen zal. Alfa en Omega zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. God is het Begin en het einde van alle dingen.

Zie verder deel 2 van hoofdstuk 1.

Een reactie op Inleiding

  1. Carlo zegt:

    Amen & Amen!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s