Laodicea

Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten
(Openbaring 3:14-21)

De brief aan de gemeente van Laodicea

Vers 14: “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping:…”

Laodicea betekent Volksregering. Jaren 1800 tot in de grote verdrukking. Betekenis: Volksregering. De macht (ook kerkelijk) aan ’t eind in handen van het volk, dat bij stemming eigen leraars verkiest en eigen paden voorschrift. (lees 2 Timotheüs 4:3). “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten.”
Een valse wereldkerk staat een schijn godsdienst voor. Uit de brief aan de Laodicea gemeente verstaan we dat Christus is buitengesloten: (Openbaring 3:20), een lauwe, wereldgelijkvormig gemeente is het resultaat. Dit groeit uit tot het Babylon (Openbaring 18) van de “laatste dagen”, dat door God ten val zal gebracht worden. Als opletten zien wij dat op dit moment zowel de gemeente van Filadelfia als óók de gemeente van Laodicea op aarde aanwezig zijn. Met Filadelfia worden de christenen bedoeld die oprecht zijn wedergeboren en in Laodicea zien wij religieuze mensen, en kerken, voor wie vrijzinnigheid en eigenmachtige leer het hoogste goed is.

Laodicea (Openbaring 3:14) staat dus profetisch voor de achterblijvende, afvallige kerk, een zelfgenoegzame, eigengerechtigde massa die (Openbaring 3:20) Christus heeft buitengesloten.

Openbaring 3:20 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.”

(vs. 14) Jezus kondigt zichzelf aan als:
1. de AMEN – JEZUS IS EN BLIJFT “de Amen” , dit is: “DE BEVESTIGING EN DE EINDVERVULLING” van alle beloften Gods.

2. Evenzo is Hij ook “DE ONWANKELBARE GETUIGE”, dit wil zeggen, dat HIJ IS EN BLIJFT “DE OPENBAARDER VAN ALLES”, ook al kent de Gemeente geen getuigenis meer tot eer en verheerlijking van Zijn Naam.

3. Hij, de Heer Jezus Christus, is ook “het Begin der Schepping Gods”, der Nieuwe Schepping; daarvandaan, dat Laodicéa verantwoordelijk wordt gesteld, omdat alles hier de gedaante heeft van de oude schepping.

Vers 15-16: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.”

De Laodicenzen zijn “namaak belijders”, nergens is hier iets te vinden van “het nieuwe” in de mens; nergens … de openbaring van “de kracht” dezelve door de Heilige Geest. Lauwheid is het ergste, dat de Heer Jezus kent! Hoe geheel anders denken wij, mensen, en hoe verschillend zijn onze wegen van die van God. Wij zouden een veel harder oordeel vellen over de Gemeente te Thyatira dan over die te Laodicéa. Maar voor de Heer Jezus Christus is de geestelijke  conditie van Laodicéa de slechtste en alzo het meest te veroordelen.

Vers 17 “Want u zegt: Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent.”

Deze gemeente heeft een doof geworden geweten en van een hart, dat opgehouden heeft te kloppen voor de aanbiddelijke persoonlijkheid van Jezus Christus als Bruidegom en Heer, toch klinkt tot hen Jezus liefdevolle stem:

Vers 18: “Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk
wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent
(d.i. mag worden) en… de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.”

Welk een tedere boodschap, vol van barmhartigheid! En dat aan ellendige, jammerlijke,
arme, blinde en naakte Laodicenzen, die op geen andere manier kunnen worden
toegesproken, dan zoals wij het hier lezen, als ONBEKEERDE ZONDAARS! Hun
ontbreekt werkelijk alles, wat te vinden is in harten en levens van ware Christenen.

Wie toch kan ooit rijk zijn zonder het goud, in het vuur beproefd is, dit is: ZONDER GODS WOORD, ZONDER GELOOF, ZONDER DE HEILIGE GEEST! Dat wij in
dit verband nu ook onderzoeken en, vergelijken Psalm 19:8-15, Jacobus 2:5, Hand.3:1-10.

Welke mens wordt door God als bekleed gezien? Immers alleen, hij, die Zijn “witte kleed” aan heeft, HET BRUILOFTSKLEED VAN GODS GERECHTIGHEID, dat hem wordt geschonken in en door de Heilige Geest; Gods liefde, dat hem in het hart wordt uitgestort! Om dit nog beter te verstaan moeten wij Openb.7:14, 19:9; Efeze 5:23-33 en het Hooglied
van Salomo 4:7
tezamen in het verband bestuderen.

En wie heeft geopende ogen zonder de hier bedoelde ogen zalf, dit is: ZONDER HET DOOR DE HEILIGE GEEST GEZALFDE WOORD? Bestudeert in dit verband de volgende teksten: Psalm 119:130; Joh.14:26; 16:13.

Vers 19: “Ieder die Ik liefheb, wijs Ik terecht en bestraf Ik. Wees dan ijverig en bekeer u.”

Hoewel de Heer Jezus ook deze Gemeente oproept om zich te bekeren, staat Hij
hier BUITEN DE DEUR! Hij bevindt Zich er buiten, want Hij staat vóór de deur:

Vers 20: “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met Mij.”

Hoe verschrikkelijk! Een Gemeente die zichzelf  noemt naar de Naam van Christus, maar Christus BUITEN DE DEUR LAAT STAAN! HET HOOFD MOET IN ZIJN EIGEN
GEMEENTE (Zijn Lichaam) VRAGEN OM BINNENGELATEN TE WORDEN!

Vers 21-22: “Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de Gemeenten zegt.”

Toch is de Here barmhartig Hij blijft kloppen aan de deur, ondanks dat men Hem heeft uitgeworpen. Ook in de dagen van de  Grote Verdrukking, als de Gemeente al bij de Here is, zullen er nog mensen tot geloof komen, namelijk de niet wedergeboren naamchristenen (“dwaze maagden)“, Mattheus 25:1-13, die achterbleven en de 144.000 Joden (een volheid uit Israël).

Niettegenstaande de toestand van deze lauwe gemeente, toch nog een dergelijke belofte, die ons spreekt van “heersen met Christus”. Wat een geweldige liefde, die altijd weer hoop geeft en nooit wil opgeven. Wanneer de Heer Jezus Christus straks wederkomt op de wolken des hemels, dan zullen zeer zeker deze overwinnaars met Hem regeren…. 1000 lange jaren, gedurende het Millennium (Openb.20: 4 en 6).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s