Filadelphia

Overzicht van de brieven aan de zeven gemeenten
(Openbaring 2:18-29 en 3:1-6)

De brief aan de gemeente van Filadelfia

Vers 7: “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent:…”

Filadelfia betekent Broederliefde. Dit wijst op het tijdperk: 1800 na Chr. tot de opname der Gemeente. 

Het gaat hier om  gelovigen uit diverse kerken en groepen, die de naam van de Here Jezus Christus belijden en uitdragen en Jezus boven alles liefhebben. Zij gaat niet door de grote verdrukking. Het zijn de wijze maagden uit Mattheus 25, die de bruiloftszaal zullen binnengaan wanneer de Bruidegom komt. Profetisch kregen wij bij de brief aan de gemeente van Sardes, de toestand beschreven na de hervorming. De weinige getrouwe in Sardes groeien dan uit tot de Filadelphia gemeente, terwijl die alleen de naam hebben dat ze leven (Openb.3:1,2) uitgroeien tot de toestand van de Laodicea gemeente.

Vers 7: “En schrijf aan de engel van de Gemeente in Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de
Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij
sluit en niemand opent:…”

Hij is behalve heilig ook waarachtig. Dit wil zeggen: Hij is de ‘ware openbaring van God’. Jezus is heilig, dat wil zeggen zondeloos en ook is Jezus waarachtig in ZijnWoord, want….. Hij is het Woord zelf. Ook is Hij waarachtig in al Zijn beloften.

Hij heeft de sleutel van David. Dat wil zeggen: De Heer Jezus Christus bezit het absolute gezag in Zijn Huis, Zijn Gemeente en ook over alle koninkrijken der aarde.

Hij heeft alle macht in hemel en op aarde en geen macht waar ook, kan Hem verhinderen om te openen of te sluiten! En gelijk David het koninkrijk gaf “aan wie hij wilde”, zo geeft Jezus Christus sleutels (=macht) van het koninkrijk aan wie Hij wil.

Matth. 16:19 “En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn.”

Vers 8a: “Ik ken uw werken. Zie, Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht…”

Hiermede bewees de Heer Jezus, hoe Hij de macht heeft over de machten der lucht, over de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, over alle boosheden. Alles is in Zijn machtige hand. Hij opent wegen voor Zijn kinderen waar geen weg is, maar Hij sluit soms ook wegen af. (lees wat Paulus overkwam in Hand.16:6-10). Het feit dat deze gelovigen van zichzelf “weinig of kleine kracht” hebben, maakt dat God Zijn grote kracht wil openbaren en hen een geopende deur wil geven. Hoe meer we van onszelf overtuigd zijn, hoe minder God kan doen in ons.

Note: Die open deur wijst ook op de deur van de bruiloftszaal die de gemeente van Jezus Christus straks geopend zal vinden, bij Jezus wederkomst. (Mat.25:10)

Vers 8b: “…en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Mijn Naam niet verloochend.”

Gods Woord in acht nemen is er aandacht aan geven en het waarderen.Iets wat men van grote waarde acht bewaard men op een veilige plaats. Gods Woord moet men in het hart bewaren. (Psalm 119:11) Bewaren in het hart betekent, er met aandacht naar luisteren en er naar doen. Dit is tevens het bewijs dat we God echt liefhebben. (Lees Joh.14:15 en 21)

Jezus naam niet verloochenen leert ons dat we Jezus naam moeten belijden en niet verloochenen. De belangrijkste manier waarop we Jezus naam verloochenen is wel als we in ons dagelijks leven de wereld gelijk zijn, er is dus geen duidelijk verschil. De Bijbel spreekt over ‘aanbidden’in Geest en waarheid (Joh.4:23). In de Geest is Jezus aanbidden onder de sterke zalving en inspiratie van Gods Geest, in de waarheid is wat we dagelijks uitleven van al die woorden.

Vers 9: “Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge van de satan, van hen die zeggen dat
zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, Ik zal maken dat zij komen
en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat Ik u liefheb.”

Welk een stimulans voor de kinderen Gods deze woorden te horen spreken. De grootste tegenstanders zullen door Gods wondervolle wegen, leiding en werken ertoe werden gebracht om te komen en te erkennen, dat God met Zijn kinderen is. Het gaat om mensen die ‘zeggen’ Joden te zijn. Dit heeft niets te maken met Jood zijn naar afkomst, maar met de wedergeboorte (Rom.2:28,29) Dus het gaat om niet wedergeboren mensen, maar die wel de schijn van oprechtheid hebben.

Een synagoge van satan betkent een plaats waar satan regeert en zondige praktijken worden toegestaan. Als in de gemeente de zonden niet meer openlijk wordt afgewezen, dan loopt men het risico dat een namaak christendom de overhand krijgt. Het zijn mensen die liegen of niet WAAR of echt zijn.

Dan volgt wederom een bel0fte:`

Vers 10: “Omdat u het Woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.”

God heeft ons in Zijn Woord verschillende bevelen gegeven.
a. er is een zendingsbevel (Mat.28:19)
b. een bevel tot dopen en bekeren (Hand.2:38)
c. er is een bevel om steeds vervuld te zijn met de heilige Geest (Ef.5:18)
d. een bevel om elkaar lief te hebben (Joh.15:12)
e. ..maar ook een bevel om Jezus te blijven verwachten (1 Thes.1:10)

Als we in dit leven iemand spoedig verwachten, dat treffen we voorbereidingen, laten we dat ook nu doen (1 Joh.3:3). Wie dit doet, zal door Hem bewaard worden uit het uur van de verzoeking, die over het gehele aardrijk komen zal….. Wat ons hier geboden wordt is de pertinente en voor geen tegenspraak vatbare belofte, dat allen die Christus verschijning liefhebben, door Hem zullen worden bewaard.

Een heerlijke belofte, die wordt gevolgd door een niet minder heerlijke verzekering:

Vers 11: “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen.”

De Heer waarschuwt ons, dat we vast moeten houden. Iemand die heersen zal ontvangt een kroon. De Bruidsgemeente van Christus is voorbestemd om straks met Hem te heersen. Als onze kroon genomen wordt, wil dat zeggen dat we niet tot de Bruidsgemeente zullen behoren, maar wel behouden zijn. Paulus noemt dit behouden worden als door vuur. (1 Kor.3:15)

Tenslotte de belofte voor de overwinnaars:

Vers 12-13: “Wie overwint, hem zal Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God maken, en
hij zal daaruit niet meer weggaan. En Ik zal de Naam van Mijn God op hem schrijven en de naam van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem,
dat neerdaalt uit de hemel, bij Mijn God vandaan, en Mijn nieuwe Naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de
Geest tegen de Gemeenten zegt.”

Hier geeft de Heer aan Filadelfia een drievoudige belofte.
Een pilaar is het symbool van kracht, Gods tempel wordt erdoor ondersteund en dat voor eeuwig. De woorden: “Hij zal niet meer daar uit gaan”  duiden op onveranderlijk en onwrikbaar. Jezus maakt ons tot zo’n pilaar, Hij is ook de bouwer van Zijn gemeente (Mat.16:18) Ook vandaag zijn pilaren nodig in de gemeente van de Heer.

Dan de Naam van God en de stad Gods, geschreven op die pilaar. De bruidsgemeente wordt voorgesteld als het nieuwe Jeruzalem. (Openb.21:2/9,10). Wie een vreemdeling op aarde was en is, zal ook eenmaal wonen in de stad van zijn God, in het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel afdaalt.

Uiteindelijk ontvangt de overwinnaar ook de nieuwe Naam des Heren: HEER-JEZUS-CHRISTUS, het drievoudige zegel, gedrukt op de voorhoofden van hen, die hier veracht, bespot en gesmaad worden. Daar is maar één naam waarvoor de demonen sidderen en dat de naam van Jezus. Dat de bruidsgemeente die naam zal dragen wil zeggen: er is een huwelijk gesloten tussen de gemeente en Christus (2Kor.11:2 en Efeze 5;25b/27). De betekenis van deze verbintenis is ons nog niet ten volle geopenbaard, maar we weten wel dat de gemeente voor eeuwig met Hem verbonden zal zijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s